3.000.000 đ
2
Ms 990 poodle 2th
5.500.000 đ
3
Đực lùn tai cụp
1.200.000 đ
tơ chưa mở mỏ