SGMAH-04AAA-TF11, Yaskawa, động cơ

0 đ

2
Động cơ Servo dòng Yaskawa SGMAH:

SGMAH-01A1A-HL11

SGMAH-01A1AJ16B

SGMAH-01A1A-SM11

SGMAH-01A1A-SM21

SGMAH-01A1A-YR21

SGMAH-01A1A-YR22

SGMAH-01A1A-YR41

SGMAH-01A1F41

SGMAH-01A1F4C

SGMAH-01A1F4CD

SGMAH-01A1FAP41

SGMAH-01A1F-AP41

SGMAH-01A1F-AP51

SGMAH-01AA21

SGMAH-01AAA21

SGMAH-01AAA21-Y2

SGMAH-01AAA2C

SGMAH-01AAA2H

SGMAH-01AAA41

SGMAH-01AAA410-Y1

SGMAH-01AAA41OY

SGMAH-01AAA41-OY

SGMAH-01AAA41-Y2

SGMAH-01AAA4B

SGMAH-01AAA4C

SGMAH-01AAA4COY

SGMAH-01AAA4C-OY

SGMAH-01AAA4EDOY

SGMAH-01AAA4ED-OY

SGMAH-01AAA61

SGMAH-01AAA61DOY

SGMAH-01AAA61D-OY

SGMAH-01AAA6CDOY

SGMAH-01AAA6CD-OY

SGMAH-01AAA6SD

SGMAH-01AAA-FJ21

SGMAH-01AAAG76C

SGMAH-01AAAGB61

SGMAH-01A1A21

SGMAH-01A1A2B

SGMAH-01A1A2C

SGMAH-01A1A2S

SGMAH-01A1A41

SGMAH-01A1A41DOY

SGMAH-01A1A41D-OY

SGMAH-01A1A41OY

SGMAH-01A1A41-OY

SGMAH-01A1A4C

SGMAH-01A1A4COY

SGMAH-01A1A61

SGMAH-01A1A61DOY

SGMAH-01A1A61D-OY

SGMAH-01A1A6C

SGMAH-01A1A6CDOY

SGMAH-01A1A6CD-OY

SGMAH-01A1A6SD

SGMAH-01A1A-AD11

SGMAH-01AAAH161-E

SGMAH-01AAE-YA11

SGMAH-01AAEYA12

SGMAH-01AAF21D

SGMAH-01AAF2C

SGMAH-01AAF41

SGMAH-01AAF41D

SGMAH-01AAF4C

SGMAH-01AAF61D

SGMAH-01ABA2C

SGMAH-01ABA41

SGMAH-01ABA-SF11,

SGMAH-01ACA-SW11,

SGMAH-01B1A2S

SGMAH-01B1A41

SGMAH-01B1A61D

SGMAH-01B1F21

SGMAH-01B1F41

SGMAH-01BAA21

SGMAH-01BAA2C

SGMAH-01BAA41

SGMAH-01BAA4C

SGMAH-01BAA61

SGMAH-01BAB1

SGMAH-01BAF41

SGMAH-01BAF4C

SGMAH-01BBA21

SGMAH-01BBAB1

SGMAH-01BBABC

SGMAH-01BBAG161

SGMAH-01BBA-TH12

SGMAH-02A

SGMAH-02A1A21

SGMAH-02A1A21D

SGMAH-02A1A2B

SGMAH-02A1A2C

SGMAH-02A1A41

SGMAH-02A1A41OY

SGMAH-02A1A41-OY

SGMAH-02A1A4C

SGMAH-02A1A4COY

SGMAH-02A1A4C-OY

SGMAH-02A1A61D

SGMAH-02A1A61D-0Y

SGMAH-02A1A61DOY

SGMAH-02A1A61D-OY

SGMAH-02A1A6B

SGMAH-02A1A6C

SGMAH-02A1A6CDOY

SGMAH-02A1A6CD-OY

SGMAH-02A1A6D

SGMAH-02A1A-AD21

SGMAH-02A1A-DH12

SGMAH-02A1A-DH21

SGMAH-02A1A-FJ13

SGMAH-02A1A-FJ25

SGMAH-02A1AG161

SGMAH-02A1A-HL11

SGMAH-02A1A-SM11

SGMAH-08AAA2C

SGMAH-08AAA2E

SGMAH-08AAA41

SGMAH-08AAA41-Y2

SGMAH-08AAA4C

SGMAH-08AAA4C ... # XH01

SGMAH-08AAA4SOY

SGMAH-08AAA4S-OY

SGMAH-08AAA61

SGMAH-08AAA61DOY

SGMAH-08AAA61D-OY

SGMAH-08AAA6CDOY

SGMAH-08AAA6CD-OY

SGMAH-08AAA6SD

SGMAH-08AAAG76

SGMAH-08AAAGB61

SGMAH-08AAAH761

SGMAH-08AAAHB61

SGMAH-08AAAHB6B

SGMAH-08AAAJ32C

SGMAH-08AAA-TL11

SGMAH-08AAAYU41

SGMAH-08AAF41

SGMAH-08AAF4C

SGMAH-08AAF6CD

SGMAH-08ABA21

SGMAH-08ABA41

SGMAH-08ABA41 # RS01

SGMAH-08ABA61D

SGMAH-08ABABC

SGMAH-08ABA-FJ11

SGMAH-08ABA-FJ12

SGMAH-08BAA21

SGMAH-08BAA4C

SGMAH-15A2A-YR11

SGMAH-15AAA21

SGMAH-70ACA-FJ11

SGMAH-84AAA41

SGMAH-A2B2B21

SGMAH-A2CKA-HH11

SGMAH-A2E2A21

SGMAH-A3A1A21

SGMAH-A3A1A2C

SGMAH-A3A1A41

SGMAH-A3A1A41OY

SGMAH-A3A1A41-OY

SGMAH-A3A1A4C-OY

SGMAH-A3A1A4S

SGMAH-A3A1A61

SGMAH-A3A1A61DOY

SGMAH-A3A1A61D-OY

SGMAH-A3A1A6CDOY

SGMAH-A3A1A6CD-OY

SGMAH-A3A1AJ361

SGMAH-A3A1A-YR11

SGMAH-A3A2A-YR11

SGMAH-A3AAA21

SGMAH-A3AAA21-SY11

SGMAH-A3AAA2C

SGMAH-A3AAA2S

SGMAH-A3AAA41

SGMAH-A3AAA61D-OY

SGMAH-A3AAA6CD-OY

SGMAH-A3AAA761

SGMAH-A3AAAG161

SGMAH-A3AAAG761

SGMAH-A3AAAGC21

SGMAH-A3AAAH761

SGMAH-A3AAAJ36C

SGMAH-A3AAA-YB11

SGMAH-A3AAF21

SGMAH-A3AAF41D

SGMAH-A3AAF4CD

SGMAH-A3B1A21

SGMAH-A3B1A41

SGMAH-A3B1AG761

SGMAH-A3BAA21

SGMAH-A3BAA-SW11

SGMAH-A3BBA2S

SGMAH-A3BBAG761

SGMAH-A5A1A21

SGMAH-A5A1A2B

SGMAH-A5A1A2C

SGMAH-A5A1A2S

SGMAH-A5A1A41

SGMAH-A5A1A41-OY

SGMAH-A5A1A4C

SGMAH-A5A1A4COY

SGMAH-A5A1A4C-OY

SGMAH-A5A1A61DOY

SGMAH-A5A1A61D-OY

SGMAH-A5A1A6C

SGMAH-A5A1A6CDOY

SGMAH-A5A1A6CD-OY

SGMAH-A5A1A81

SGMAH-A5A1AA1

SGMAH-A5A1A-AD11

SGMAH-A5A1AG72B

SGMAH-A5A1A-SM11

SGMAH-A5A1A-YB11

SGMAH-A5A1A-YBH

SGMAH-A5A1A-YR

SGMAH-A5A1F21

SGMAH-A5A1F41

SGMAH-A5A1F-YA11

SGMAH-A5A1G12B

SGMAH-A5A2A-YR11

SGMAH-A5AAA21

SGMAH-A5AAA21-Y1

SGMAH-A5AAA21-Y2

SGMAH-A5AAA2B

SGMAH-A5AAA2C

SGMAH-A5AAA2S

SGMAH-A5AAA41

SGMAH-A5AAA41H

SGMAH-A5AAA41-OY

SGMAH-A5AAA41-Y1

SGMAH-A5AAA41-Y2

SGMAH-A5AAA4COY

SGMAH-A5AAA4C-OY

SGMAH-A5AAA4SOY

SGMAH-A5AAA4S-OY

SGMAH-A5AAA61D

SGMAH-A5AAA61DOY

SGMAH-A5AAA61D-OY

SGMAH-A5AAA6CDOY

SGMAH-A5AAA6CD-OY

SGMAH-A5AAA761

SGMAH-A5AAAG101H

SGMAH-A5AAAG12C

SGMAH-A5AAAG141H

SGMAH-A5AAAG161

SGMAH-A5AAAGC21

SGMAH-A5AAAH261

SGMAH-A5AAAH76B

SGMAH-A5AAAHC61

SGMAH-A5AAA-MA11

SGMAH-A5AAAYU21

SGMAH-A5AAAYU41

SGMAH-A5AAF21

SGMAH-A5AAF2C

SGMAH-A5AAF41D

SGMAH-A5AAF41DOY

SGMAH-A5AAF41D-OY

SGMAH-A5AAF4CD

SGMAH-A5AAF4C-D

SGMAH-A5AAF4CDOY

SGMAH-A5AAF4CD-OY

SGMAH-A5ABA61D

SGMAH-A5ACAH101-E

SGMAH-A5ACA-SW11

SGMAH-A5ACA-SW11

SGMAH-A5B1A21

SGMAH-A5B1A61D

SGMAH-A5B1A6C

SGMAH-A5B1A6CD

SGMAH-A5B1A-YB11

SGMAH-A5B1A-YB21

SGMAH-A5BAA21

SGMAH-A5BAA2C

SGMAH-A5BAA41

SGMAH-A5BAF41

SGMAH-A5BBABC

SGMAH-A5BF41

SGMAH-A5CAA21

SGMAH-A6AAA21

SGMAH-A6AAA4C

SGMAH-A8A1A-YB11

SGMAH-A8A1A-YR11

SGMAH-A8A1A-YR31

SGMAH-Q1AAF41

MAH-A8A1A-YR41

SGMAH-A8AAA41

SGMAH-A8AAA4C

SGMAH-A8AAAGB61

SGMAH-A8B1A-YB11

SGMAH-A8BAA4C

SGMAH-C2A2A21

SGMAH-O1A1A-AD11

SGMAH-O1AAAH76C

SGMAH-O4AAA2C

SGMAH-O4AAF41

SGMAHQ1AAF41

SGMAH-04AAA-TF11

Mọi thông tin chi tiết mua hàng xin vui lòng liên hệ:Ms. Hà: 0931 222 685Zalo : 0931 222 685Email : [email protected]Email : [email protected]Website: https://kythuattudonghoahoa.blogspot.com/Công ty TNHH Hoàng Anh PhươngVăn phòng: số 15, đường E, khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường

3, P An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.Cảm ơn Anh Chị đã quan tâm .#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien

#GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi

#NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi

#Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDienMitsubishi, beckhoff, omron, SMC, Festo, takex, panasonic, ABB, CKD, parker, koyo, Norgren,

keyence, Fuji, LS, Toshiba, Idec, Siemens, sino, Axe, Hanyoung, Chint, Tamagawa, Togami,

Optex, CNC, Honeywell, Balluff, Baumer, Sunx, sick, Lenze, Leuze, Yaskawa, Pro-face, Rexroth,

Weintek, Gefran, Samkoon, phoenix, Eaton, Delta, Pilz. Ifm, wago, Schneider, Máy giảm tốc, Biến

tần, màn hình, servo, driver, mô đun, thắng từ, xy lanh, van điện từ, cảm biến, camera, ..
Thông tin người đăng
H
Lê Hà
Bán chuyên | tham gia

Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

093 1222 685 Báo tin hết hiệu lực
Mua hàng an toàn
RaoXYZ có trách nhiệm chuyển tải thông tin. Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào từ các tin này
 • Các bài đăng có nội dung xấu, không đúng, RaoXYZ có quyền từ chối đăng mà không cần phải báo trước!
 • Những thông tin sản phẩm hiển thị trên RaoXYZ là thông tin từ người dùng cung cấp. Khách hàng đăng tin trên RaoXYZ phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, tính xác thực của tin đăng, RaoXYZ không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên RaoXYZ
 • Nếu xảy ra bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào giữa khách hàng thì khách hàng đó sẽ phải chủ động giải quyết, dàn xếp với người có chủ quyền liên quan đó, và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại
Kiểm tra thông tin kỹ sản phẩm
 • Hỏi ý kiến người quen rành về sản phẩm
 • Thận trọng với sản phẩm có giá rẻ so với thị trường
 • Kiểm tra hàng hóa cẩn thận, đặc biệt khi mua hàng cũ, đã qua sử dụng
 • Khi mua hàng mới, đặc biệt là hàng hiệu, giá trị cao, cần mua tại cửa hàng, có địa chỉ, biển hiệu rõ ràng.
Tìm hiểu thông tin bán hàng từ người bán
 • Phương thức thanh toán, giao hàng
 • Chính sách đổi trả hàng
 • Điều kiện bảo hành / hoàn tiền (nếu có)
Chọn phương thức giao dịch an toàn
 • KHÔNG chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • KHÔNG nên đặt niềm tin ngay với những người bán hàng khi chỉ cung cấp họ tên, số chứng minh nhân dân, và số tài khoản của họ qua điện thoại, email…
 • NÊN giao dịch trực tiếp và từ 2 người trở lên
 • NÊN đi chung với người có hiểu biết sản phẩm cần mua
Lưu thông tin giao dịch đầy đủ
 • Lưu giữ thông tin hóa đơn, các chứng từ giao dịch để tiện việc đối chiếu / đối chứng sau này (nếu có)
An toàn mùa dịch Covid-19
 • Bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé!